Formålet med Allers datapolicy for annonsører (heretter omtalt som policyen) er å regulere bruken av data fra digitale tjenester som eies av Aller AS og av våre tilknyttede selskap («Aller Media»). Policyen gjelder for all virksomhet tilknyttet annonsering på Aller sine tjenester ved annonsører, byråer, trading desker eller tredjeparter.

VILKÅR:

 1. Anvendelse: Allers Datapolicy ("Policyen") gjelder virksomhet involvert i annonsering på Aller Media AS eller konsernselskap (samlet benevnt "Aller") sine nettsteder, applikasjoner og digitale tjenester (samlet benevnt "Allers Plattformer") utført av annonsører, mediebyråer, trading desker eller tredjeparter (samlet benevnt "Annonsøren"). Policyen regulerer Annonsørens tilgang til og bruk av data generert fra Allers Plattformer, herunder data om brukere av Allers Plattformer, uavhengig av om de er personopplysninger (samlet benevnt "Aller Data").
 2. Formål: Formålet med Policyen er å sørge for Annonsørens bruk av Aller Data skjer innenfor rammene av gjeldende lov, at Annonsøren respekterer de betingelser Aller setter til annonsering på Allers Plattformer, samt at interessene til brukere av Allers digitale tjenester ivaretas.
 3. Behandlingsansvar: Aller er behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger på Allers Plattformer. Annonsøren er imidlertid behandlingsansvarlig for sin (og sine samarbeidspartneres) innsamling og bruk av Aller Data som er personopplysninger.
 4. Begrensninger i bruk av Aller Data: Annonsøren kan kun bruke Aller Data i forbindelse med annonsering på Allers Plattformer, med mindre Aller skriftlig har akseptert noe annet. Blant annet tillates ikke: (i) bruk av Aller Data til målretting eller retargeting av Allers brukere på andres nettsider, applikasjoner eller tjenester, (ii) bruk av cookies til tredjeparts markedsføring, og (iii) annet?

Eksempel: Din bedrift kjører en målrettet (targeted) annonsekampanje på kk.no basert på Aller Data. I og med at kampanjen bygger på Aller Data er det ikke anledning til å bruke cookies eller tilsvarende teknologi for å målrette (target)/retarget samme bruker på andres plattformer.

 1. IP-adresser: IP-adresser som samles inn og brukes i forbindelse med geografisk målretting (targeting) eller rapportering i annonseringsprosessen på Allers Plattformer må anonymiseres så fort dette er teknisk mulig og på første mulige trinn i innsamlingsprosessen.
 2. Effektdata: Med "effektdata" menes data knyttet til resultat/effekten av annonser plassert på Allers Plattformer, for eksempel antall annonsevisninger, annonseklikk, konvertering, attribusjoner og analyser etter konvertering. Det er kun anledning til å samle inn og behandle effektdata for måling, sammenlikning, analyse og forbedring av resultater/effekt av annonsevirksomhet for enkeltkampanjer eller -kunder. Effektdata kan også behandles på tvers av flere kampanjer og kunder innenfor et mediebyrå og/eller konsern i tilknytning ovennevnte formål, forutsatt at dette er i overensstemmelse med vilkårene i denne Policyen.
 3. Profilering/segmentering. Det er ikke anledning til å opprette, utfylle eller endre profiler, segmenter eller interessebaserte kategorier basert på Aller Data, herunder informasjon om at de er Allers brukere og deres aktivitet på Allers Plattformer. Segmentering, profilering og/eller sporing utenfor Allers digitale tjenester, f.eks. på egne landingssider er ikke underlagt denne Policyen. Annonsøren skal likevel påse at det informeres om slik aktivitet i de aktuelle personvernerklæringene.

Eksempel: Din bedrift har en annonsekampanje på dagbladet.no og har bedt Aller om å målrette kampanjen mot brukere i aldersgruppen 30-40 år som er på jakt etter en feriereise. Dere har ikke anledning til å supplere deres eksisterende profiler/segmenter/kategorier med informasjon om at dette er dagbladet.no-brukere (at de er Allers brukere), at de leter etter feriereiser (aktiviteter på Allers Plattformer) eller at de er mellom 30 og 40 år gamle (Aller Data). 

Det er anledning til å bruke effektdata for å øke kunnskapsnivået generelt, men ikke for ytterligere segmentering, profilering eller målretting. Dere kan f.eks. spore site reach, antall annonsevisninger eller konvertering for å sammenlikne effekten av annonseringen på Allers Plattformer med effekten på andre nettsteder. Dere kan ikke supplere eksisterende profiler/segmenter/kategorier med Aller Data, og dere kan ikke bruke effektdata om enkeltbrukere i kampanjer for andre kunder. Metoder for optimalisering av annonseplasseringer er kun tillatt dersom de er i samsvar med disse prinsippene.

 1. Unike identifikatorer: Annonsøren skal ikke knytte unike identifikatorer til Aller Data. Annonsøren skal ikke bruke eller dele data som muliggjør en slik tilknytning med mindre identifikatorene er nødvendige for å samle inn og behandle effektdata i samsvar med punkt 6.
 2. Personopplysninger: Annonsøren kan ikke samle inn, nyttiggjøre, overføre eller på annen måte behandle personopplysninger med mindre (i)[RO1]  det foreligger et kundeforhold mellom Annonsøren og brukeren, (ii)[RO2]  selskapet som samler inn personopplysningene er tydelig identifisert i selve annonsen, og at (iii) dette skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder at personopplysningene kun behandles til spesifikke formål, kun lagres så lenge det er nødvendig for formålet, at brukerne gis tilstrekkelig informasjon, og at brukernes gyldige samtykke innhentes der det er nødvendig.  
 3. Deling av Aller Data: Annonsøren skal ikke dele Aller Data med tredjeparter (som annonsebørser og DMP-er) til andre formål enn til levering av annonser på Allers Plattformer i henhold til denne Policyen. Annonsøren skal orientere Aller om alle tredjeparter som mottar Aller Data fra Annonsøren. Annonsøren skal besørge at slike tredjeparter etterlever vilkårene i denne Policyen.
 4. Overføring av Aller Data: Annonsøren skal ikke overføre Aller Data til land utenfor EØS uten Allers samtykke.
 5. Sikkerhetstiltak: Annonsøren skal ha hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte Aller Data mot tilfeldig eller ulovlig sletting eller tilfeldig tap, endringer eller uautorisert overføring eller tilgang. Blant annet skal kravene i EUs personvernforordning art. 32 oppfylles der Kunden behandler Aller Data som er personopplysninger.

Eksempel: Din bedrift har en annonsekampanje på sol.no med retargeting av kunder basert på en cookie eller annen enhetsgjennkjenning dere opprettet forrige gang kundene besøkte deres nettbutikk. Dere har ikke anledning til å berike profiler med informasjon om at brukeren har blitt retarget på sol.no til deres cookies, annen enhetsidentifikator eller Aller Data for senere bruk. Unike identifikatorer som cookies kan kun brukes i en kampanje dersom dette utgjør en del av innsamling og behandling av effektdata, eksempelvis ved optimalisering av annonsefrekvensen eller effektmålinger.

 1. Tilgang til Aller Data: Annonsøren skal påse at kun relevant personell har tilgang til Aller Data. Annonsøren skal påse at autorisert personell er underlagt egnede konfidensialitetsforpliktelser.
 2. Avvik: Annonsøren skal orientere Aller om eventuelle avvik fra gjeldende personvernlovgivning som vedrører personopplysningene Annonsøren har samlet inn fra Allers Plattformer innen 36 timer fra avviket ble eller burde vært oppdaget.
 3. Revisjon: Annonsøren skal gjøre revisjon av datasikkerhet og personvern som er påkrevet ved lov. Aller kan kreve tilgang til revisjonsrapporter (dog eventuelle forretningshemmeligheter kan unntas). På rimelig forespørsel skal Annonsøren tillate og tilrettelegge for tilsvarende revisjoner utført av Aller ved ekstern tredjepart.
 4. Tracker detect. Aller vil overvåke Annonsørens bruk av cookies, trackere, mv. gjennom verktøy designet for automatisk å spore tredjeparters aktiviteter på Allers Plattformer. Aller vil kunne stille som betingelse for bruk av cookies, trackere mv. at de er forhåndsgodkjent av Aller.
 5. Ansvarsfraskrivelse: Aller skal ikke holdes ansvarlig for Annonsørens behandling av Aller Data, verken overfor myndigheter eller individer. Annonsøren skal holde Aller skadesløs for ethvert krav fra myndigheter eller individer som knytter seg til Annonsørens annonsering på Allers Plattformer.
 6. Mislighold: Dersom Annonsøren (eller andre selskap/personer Annonsøren benytter i forbindelse med annonsering på Allers Plattformer) misligholder denne Policyen, eller Aller har rimelig grunn til å mistenke dette, har Aller Media rett til midlertidig eller permanent å nekte Annonsøren å annonsere på Allers Platformer. Ved mislighold av denne Policien kan Aller dessuten kreve erstattet eventuelle økonomiske tap forårsaket av avtalebruddet. Eventuelle erstatningsbeløp begrenses til godtgjørelsen betalt for den aktuelle annonseavtalen/kampanjen, med mindre avtalebruddet er forårsaket ved grov uaktsomhet eller forsett.