Formålet med Allers datapolicy for annonsører (heretter omtalt som policyen) er å regulere bruken av data fra digitale tjenester som eies av Aller AS og av våre tilknyttede selskap («Aller Media»). Policyen gjelder for all virksomhet tilknyttet annonsering på Aller sine tjenester ved annonsører, byråer, trading desker eller tredjeparter.

Kjøp av annonsering i Aller sine produkter og tjenester medfører ansvar for at følgende vilkår og betingelser overholdes, samt at man i god tro sørger for at aktuelle datterselskap, kunder og/eller tjenesteleverandører overholder disse bestemmelsene.

Oppdatering av policyen

Aller Media forbeholder seg retten til å vurdere og gjøre eventuelle unntak fra policyen på individuelt grunnlag, og til å oppdatere policyens vilkår og betingelser etter behov.

Som en del av oppdateringsprosessen vil Aller Media rådføre seg med aktuelle eksterne parter, eksempelvis bransjeorganisasjoner og/eller myndigheter. Med mindre annet er avtalt mellom partene vil ikke slike oppdateringer påvirke eksisterende annonseavtaler.  Oppdateringene kunngjøres på http://annonse.dagbladet.no/ og andre tilgjengelige kanaler senest 90 virkedager før oppdateringene trer i kraft.

Definisjoner

«Effektdata» betyr data samlet i forbindelse med annonselevering og som omhandler resultater eller effekten av annonser plassert på Allers siter. Eksempler på Effektdata er antall annonsevisninger, annonseklikk, konverteringer, attribusjoner og analyser etter konvertering.

«Personopplysninger» betyr opplysninger knyttet til identifiserte eller identifiserbare fysiske personer som definert i EUs direktiv 95/46/EF.

«Aller-data» betyr dataelementer eller -segmenter som genereres eller leveres av Allers tjenester.

«Allers tjenester» betyr digitale tjenester som er eid av Aller Media.

«Allers brukere» betyr sluttbrukere av Allers tjenester.


Alminnelige bestemmelser

Aller-data og data knyttet til Allers brukere og/eller Allers tjenester kan kun benyttes i forbindelse med annonsering på Allers tjenester. Det er ikke tillatt å samle, benytte, overføre, eller på andre måter behandle slik data med mindre det åpnes for dette i disse bestemmelsene. 

Enhver organisasjon som samler inn eller benytter data som et ledd i annonseringsvirksomhet på Allers tjenester skal følge gjeldende rettslige forpliktelser og orientere om sin praksis m.h.t. datainnsamling og -bruk på en tydelig, relevant og godt synlig måte på sine siter (f.eks. gjennom en personvernserklæring).

Behandling av personopplysninger

 • Det er ikke anledning til å samle inn, videreformidle eller på andre måter behandle Aller brukeres personopplysninger når man annonserer på Allers tjenester, med mindre: 

 1. brukeren har tatt initiativ til og bevisst lagt inn personopplysninger etter eget ønske (f.eks. ved å fylle ut et kontaktskjema), og har et kundeforhold  

 2. organisasjonen som samler opplysningene er tydelig identifisert i selve annonsen.

 • IP-adresser som samles inn og benyttes i forbindelse med geografisk målretting (targeting) eller rapportering i annonseringsprosessen på Aller sine tjenester må anonymiseres så raskt dette er teknisk mulig, og i første mulige trinn i innsamlingsprosessen.

Segmentering, profilering og sporing (tracking)

 • Det er kun anledning til å samle inn og behandle Effektdata dersom formålet er måling, sammenlikning, analyse og forbedring av resultater/effekt av annonsevirksomhet for enkeltkampanjer eller -kunder. Effektdata kan også behandles på tvers av flere kampanjer og kunder innenfor et mediebyrå og/eller konsern i forbindelse med ovennevnte formål, forutsatt at dette er i overensstemmelse med vilkårene i denne Policyen.

 • Det er ikke anledning til å opprette, utfylle eller endre profiler, segmenter eller interessebaserte kategorier forbundet med eller i tilknytning til

 1. Allers brukere som sådan,

 2. aktiviteter til Allers brukere Allers tjenester,

 3. Aller-data.

For eksempel: Din bedrift har en annonsekampanje på dagbladet.no, og du har bedt oss om å målrette kampanjen mot brukere i aldersgruppen 30-40 år som er på jakt etter en feriereise. Du har ikke anledning til å supplere dine eksisterende profiler/segmenter/kategorier med informasjon om at dette er dagbladet.no-brukere (Allers brukere som sådan), at de leter etter feriereiser (aktiviteter på Allers tjenester) eller at de er mellom 30 og 40 år gamle (Aller-data).

Det er anledning til å bruke slik effektdata for å øke kunnskapsnivået generelt, men ikke for ytterligere segmentering, profilering eller målretting. Du kan f.eks. spore site reach, antall annonsevisninger eller konvertering for å sammenlikne effekten av annonseringen på Allers tjenester med effekten på andre domener. Du har ikke anledning til å supplere eksisterende profiler/segmenter/kategorier med data som stammer fra Aller og du har ikke anledning til å bruke Effektdata om enkeltbrukere i kampanjer for andre kunder. Metoder for optimalisering av annonseplasseringer er kun tillatt dersom disse metodene er i samsvar med disse prinsippene.

Merk: Segmentering, profilering og/eller sporing utenfor Allers tjenester, f.eks. på egne landingssider, er ikke underlagt denne policyen, utover det generelle kravet om at det skal opplyses om slike aktiviteter i de aktuelle personvernerklæringene.

 


Målretting (targeting)

 • Det er kun anledning til å benytte Allers data i forbindelse med annonsering på Allers tjenester. Det er ikke anledning til å bruke slik data til målretting eller retargeting av Allers brukere på andre applikasjoner eller tjenester.

For eksempel: Din bedrift kjører en målrettet (targeted) annonsekampanje på kk.no basert på Allers data. I og med at kampanjen bygger på Allers data er det ikke anledning til å bruke informasjonskapsler (cookies) eller tilsvarende teknologi for å målrette (target)/retarget samme bruker på andre siter/tjenester.

 

Bruk av unike identifikatorer

 • Det må ikke knyttes unike identifikatorer til Aller sine brukere eller til Aller-data. Det er ikke anledning til å benytte eller dele data som muliggjør en slik tilknytning, med mindre identifikatorene er nødvendige for å samle inn og behandle Effektdata.

For eksempel: Din bedrift har en annonsekampanje på sol.no med retargeting av kunder basert på en informasjonskapsel (cookie) eller annen enhetsgjennkjenning dere opprettet forrige gang kundene besøkte deres nettbutikk. Dere har ikke anledning til å berike profiler med informasjon om at brukeren har blitt retarget på sol.no til deres informasjonskapsel, annen enhetsidentifikator eller øvrig kundedata for senere bruk. Unike identifikatorer som informasjonskapsler kan kun brukes i en kampanje dersom dette utgjør en del av innsamling og behandling av Effektdata, eksempelvis ved optimalisering av annonsefrekvensen eller effektmålinger.

 


Overføring av data og tredjeparter

 • Aller-data må ikke distribueres til tredjeparter, inkludert annonsebørser, DMP-er og andre systemer som har andre formål enn levering av annonser og medfølgende databehandling som tillatt etter denne policyen.

 • Tredjeparter som benyttes som en del av annonseringsvirksomhet på Aller sine tjenester må informeres behørig om denne policyen.

 • Aller skal varsles om alle tredjeparter som er underlagt denne policyen.

 

Reaksjoner

Enhver overtredelse av disse vilkår og betingelser innebærer vesentlig brudd på annonseavtalen mellom annonsør/byrå og Aller Media. Dersom et slikt avtalebrudd skulle forekomme har Aller Media rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning og til å kreve erstatning for eventuelle direkte tap forårsaket av avtalebruddet. Eventuelle erstatningsbeløp begrenses til godtgjørelsen betalt for den aktuelle annonseavtalen/kampanjen.

Dersom det foreligger rimelig mistanke om slik overtredelse har Aller Media anledning til å suspendere eller heve annonseavtalen inntil Aller Media anser saken som løst.