Reservasjonsbetingelser

 • Reservasjoner som gjøres for annonseeksponering i samme måned, eller krysser månedslutt må bekreftes innen 48 timer ellers opphører reservasjonen.
 • Reservasjoner som gjøres for annonseeksponering en eller flere måneder fram i tid må bekreftes innen 7. dager.
 • For alle reservasjoner gjelder "24 timers" regelen: ønsker andre kunder plassen som er reservert må du bestemme deg innen 24 timer.

 

Betingelser for avbestilling og endringer

 • Rettelser, utsettelser og avbestilling må skje skriftlig og senest 10 virkedager før kampanjestart.
 • Ved avbestilling eller endring senere enn 10 dager før kampanjestart, faktureres hele beløpet som opprinnelig avtalt.
 • For avtaler med varighet på en måned eller mer gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 
1/3 av den totale avtaleperioden. Merk: Dette gjelder i de tilfellene avtalen har begynt å løpe.
 • Dagbladet.no har anledning til å si opp avtalen dersom materiell strider mot markedsføringsloven, eller ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
 • Dagbladet.no er ikke ansvarlig for oppbevaring av materiell utover 2 mnd. etter kampanjeslutt.
 • Dagbladet.nos erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale er begrenset til avvikling av annonsering tilsvarende denne avtales kontraktssum. Alternativt kan kontraktssummen tilbakeføres kunden.
 • Innholdet av denne avtalen skal av partene behandles konfidensielt. Forpliktelsen gjelder også etter opphør av avtaleforholdet.
 • Enhver tvist i forbindelse med herværende avtale skal løses etter norsk rett og med Oslo byrett som rett verneting.

Materiellfrister og levering

 • Korrekt laget materiell må leveres 3 virkedager før kampanjestart. Dette gjelder også materiell som skal byttes etter at kampanjen er i gang.
 • Spesialkonsepter som ekspanderende annonser og lignende må leveres 7 virkedager før innrykk.

Ved for sen levering kan vi ikke garantere at annonsen kommer på i henhold til kjøreplan.

Materiell sendes til: traffic@dagbladet.no 

Husk å legge ved kundenavn og evt. kampanjenavn, og gjerne også når og hvor materiellet skal på. Url som annonsen skal linkes til må være vedlagt. Filnavnene må inneholde formatet for filen i filnavnet, og filnavnene kan ikke inneholde store bokstaver, mellomrom eller bokstavene æ, ø og å.

Ved spørsmål vedrørende materiell, kontakt din kontaktperson eller vår traffic-avdeling på traffic@dagbladet.no