Data policy/Retningslinjer (norsk versjon)

Aller Media Konsern («Aller Media»)

Bakgrunn

Formål og omfang. Denne Datapolicyen fastsetter vilkår for behandling av Data i forbindelse med annonsekampanjer som leveres på en av Aller Medias Publisist Tjenester.

Andre avtaler. Dersom et selskap har en skriftlig avtale med Aller Media i forbindelse med annonsekampanjer som leveres på en av Aller Medias Publisist Tjenester, vil denne Datapolicyen utgjøre en integrert del av en slik avtale. Ved motstrid, skal den skriftlige avtalen ha forrang.

Definisjoner

Annonsør. Et selskap som reklamerer for et produkt, en tjeneste eller annet tilbud.

Data. Alle opplysninger som samles inn fra eller behandles på en av Aller Medias Publisist Tjenester ved leveranse eller måling av annonser (uavhengig av om dette er personopplysninger), for eksempel brukerinformasjon (slik som enhets-id, nettlesertype, OS-type, IP-adresse og cookies), opplysninger om leveransen av en annonse (f.eks. antall visninger og antall klikk), og/eller opplysninger lagret på brukerens utstyr med cookies eller lignende teknologi.

Ekomloven. Lov om elektronisk kommunikasjon, LOV-2003-07-04-83.

Formål

Forbudte formål. Forsøke å re-identifisere eller koble sammen ulike enheter, nettlesere eller apper ved å bruke automatisk mottatt Data (f.eks. “user agent data”), eller ved aktivt å skanne etter annen Data fra Publisisten (f.eks. skjermoppløsning) for å avgjøre at to eller flere enheter, nettlesere eller apper tilhører samme person eller husholdning, ved hjelp av sannsynlighetsberegning (“probobalistic methods”). Samle eller bruke presis posisjonsdata, det vil si med nøyaktighet anslått med radius på 500m eller mindre. Samle og/eller bruke Data som stammer fra Publisisten for å bygge og/eller berike annonseprofiler som benyttes for å velge hvilke annonser en bruker skal se.

IAB TCF 2.0 Formål 3, 5 og Funksjon 2, 3 og Spesialfunksjon 1, 2 svarer til de Forbudte Formålene beskrevet i dette punktet.

Tillatte formål. Annonseutvelgelse, levering, rapportering: innhenting av Data, kombinering av Data med tidligere innhentede opplysninger, valg og levering av annonser for brukere, måling av leveransen og effektiviteten. Dette omfatter også bruk av tidligere innhentede opplysninger om brukernes interesser for å velge annonser, bruk av Data i forbindelse med utvelgelse av annonser basert på omtrentlig geografisk lokasjon, bruk av Data om hvilke annonser som ble vist, hvor ofte de ble vist, når og hvor de ble vist, og om brukeren foretok noen handlinger knyttet til annonsen, f.eks. ved å klikke på en annonse eller å foreta et kjøp.

For å sørge for sikkerhet og forhindre annonsesvindel er det tillatt å bruke innsamlet Data, inkludert automatisk mottatt Data (f.eks. “user agent data”), presis posisjonsdata eller aktivt skanne etter Data fra Publisisten (f.eks. skjermoppløsning), ytterligere beskrevet under TCF 2.0 Spesialformål 1.

IAB TCF 2.0 Formål 2, 4, 7, 9, funksjon 1 (i kombinasjon med Formål 4) og Spesialformål 1 og 2 tilsvarer Godkjente formål som beskrevet ovenfor.

GDPR. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

Gjeldende Lovgivning. Aktuelle lover og regler, f.eks. Personopplysningsloven, Ekomloven og GDPR.

Leverandør. Et selskap som leverer verktøy til annonsører eller mediebyrå, som muliggjør eller støtter annonsekampanjer som kjøres på en av Aller Medias Publisist Tjenester.

Mediebyrå. Et selskap som opptrer på vegne av annonsører i forbindelse med annonsekampanjer.

Personalisering. Innhenting og behandling av opplysninger om brukere av et nettsted eller en app for deretter over tid å tilpasse reklame for dem i andre sammenhenger, dvs. på andre nettsteder eller apper, hvor innholdet på nettstedet eller appen typisk vil bli brukt til å trekke slutninger om brukernes interesser som grunnlag for fremtidige utvalg av annonser.

Publisist. Aller Media.

Publisist Tjeneste. Enhver digital tjeneste som Aller Media eier eller selger annonseplass på.

Selskap. Annonsør og/eller mediebyrå.

Generelt

Roller og ansvar. Publisten, Annonsøren og Mediebyrået er selv ansvarlig for å overholde sine forpliktelser i henhold til Gjeldende Lovgivning. I forbindelse med Data behandlet under denne Datapolicyen opptrer ikke Annonsøren eller Mediebyrået som databehandler for, eller som felles behandlingsansvarlig med, Publisisten. Annonsøren og Mediebyrået skal respektere denne Datapolicyen og sørge for at sin behandling av Data er i samsvar med Gjeldende Lovgivning (herunder ved å sikre at de har tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for behandlingen, samt gir informasjon til de registrerte).

Formålsbegrensning. Annonsøren og Mediebyrået skal bare behandle Data for de Tillatte Formålene. Dataene skal ikke behandles for Forbudte Formål. Annonsøren og Mediebyrået må sikre separat behandlingsgrunnlag dersom de skal bruke tidligere innhentet informasjon fra andre kilder enn Publisist Tjenesten, samt dersom de kombinerer slik informasjon med Data fra Publisist Tjenesten.

Scripts. For å sikre etterlevelse av Gjeldende Lovgivning samt denne Datapolicyen, kan Publisisten overvåke og begrense bruken av scripts og andre verktøy som brukes på Publisist Tjenesten. Slike restriksjoner kan påvirke leveringen og målingen av annonser. Annonsør og Mediebyrå skal respektere slike restriksjoner.

Samarbeid. Innenfor rammen av denne Datapolicyen skal Publisisten og Selskapene bistå, samarbeide med og gi informasjon til hverandre i den utstrekning som med rimelighet kan kreves for å oppfylle forpliktelser i henhold til Gjeldende Lovgivning, blant annet for å ivareta de registrertes rettigheter og å gi informasjon om personvern.

Personopplysninger. I forbindelse med annonsekampanjer skal Publisisten og Selskapene ikke dele eller gi tilgang til opplysninger som kan bidra til at brukere blir identifisert (f.eks. ved referanse til deres navn eller e- postadresse). Herunder skal det ikke deles eller gis tilgang til personopplysninger om barn eller spesielle kategorier av personopplysninger (sensitive data), med mindre det er gitt uttrykkelig skriftlig samtykke til dette og det er tillatt etter Gjeldende Lovgivning.

Plikter for Aller Media

Scripts. Aller Media skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å informere Mediebyrå og Annonsør om hvilke restriksjoner som pålegges for bruk av scripts eller andre verktøy på en av Aller Medias Publisist Tjenester.

Cookies. På en Publisist Tjeneste vil Publisisten overholde Ekomloven, herunder plikten til å informere om bruk av cookies (som vil inneholde informasjon om de tillatte formålene).

Informasjon. Publisisten skal informere sine brukere om Annonsørenes behandling av Data til de Tillatte Formålene.

Verktøy. Publisisten skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å kartlegge Leverandørs evne til å operere innenfor Gjeldende Lovgivning og denne Datapolicyen, og inngå nødvendige avtaler med vedkommende selskap. Publisisten kan etter eget skjønn nekte bruk av spesifikke Leverandører.

Plikter for Annonsører

Orientering. Annonsøren skal, før annonser leveres og måles, og før en Leverandør benyttes, orientere Publisisten om identiteten til behandlingsansvarlig Annonsør eller Leverandør. Annonsøren skal sørge for at Mediebyrået og Leverandøren har blitt gjort kjent med denne Datapolicyen.

Plikter for Mediebyråer

Orientering. Mediebyrået skal, før annonser leveres og måles på vegne av en Annonsør, og før en Leverandør benyttes, orientere Publisisten om identiteten til behandlingsansvarlig Annonsør eller Leverandør. Mediebyrået skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å introdusere Publisisten til den enkelte Annonsør eller Leverandør for å legge til rette for at Publisisten kan inngå avtale med vedkommende selskap om Publisisten ønsker det. Mediebyrået skal som et minimum sørge for at Annonsøren og Leverandøren har blitt gjort kjent med denne Datapolicyen.

Undersøkelsesplikt. Mediebyrået skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å gjøre seg kjent med relevante vilkår i eventuelle avtaler Publisisten har inngått med Annonsører som Mediebyrået opptrer på vegne av, samt avtaler mellom Publisisten og Leverandører. Mediebyrået skal avstå fra, på egne eller andres vegne, å bruke Data i strid med slike avtaler.

Plikter for Annonsører og Mediebyrå

Datasikkerhet. Et Selskap skal ha egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte Dataene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller upåregnelig tap, endring, uautorisert utlevering eller innsyn. Selskapet skal begrense innsyn i Dataene til ansatte med saklig behov ("need-to-know") og skal sørge for at disse er underlagt egnet taushetsplikt.

Datasikkerhetsbrudd. Hvis det oppstår et sikkerhetsbrudd som gjelder Dataene, skal Selskapet uten ugrunnet opphold melde fra til Publisisten, slik at de involverte partene kan reagere og håndtere eventuelle risikoer for de registrerte på en tilfredsstillende måte. Partene skal samarbeide med hensyn til eventuelle krav om melding til et datatilsyn. Selskapet kan ikke uten Publisistens skriftlige forhåndsgodkjennelse omtale eller referere til Publisistens navn eller varemerke i en melding om brudd på personopplysningssikkerheten til et datatilsyn eller til de berørte registrerte, med mindre det er strengt nødvendig for å oppfylle Gjeldende Lovgivning og Publisisten er behørig underrettet.

Dataoverføring. Et Selskap kan bare overføre personopplysninger (som definert i GDPR) til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon dersom betingelsene fastsatt i GDPR kapittel V er oppfylt og Publisisten har blitt skriftlig informert på forhånd om overføringen. Selskapet vil være ansvarlig for lovligheten av slik overføring,

Utlevering. Et Selskap kan bare utlevere eller gi tilgang til Data til en tredjepart (f.eks. databehandlere eller måleselskaper) i den grad det er nødvendig for å oppfylle de Tillatte Formålene, og under forutsetning av at Selskapet sørger for at tredjeparten kun behandler Data innenfor rammene av denne Datapolicyen.

Sanksjoner

Ekskludering. Dersom Publisisten har rimelig grunn til å tro at et Selskap opptrer i strid med denne Datapolicyen, har Publisisten rett til å midlertidig stanse en kampanje og/eller ekskludere Selskapet fra å kjøre annonsekampanjer på Aller Medias Publisist Tjenester. Dette skal ikke anses som et kontraktsbrudd fra Publisistens side av en eventuell avtale om slike annonsekampanjer, og det skal ikke frita Selskapet fra å oppfylle eventuelle andre avtaler med Publisisten.

Endringer. Publisisten kan fra tid til annen endre denne Datapolicyen. Endringer vil være bindende så snart de er lagt ut på Publisistens nettsted eller på annen måte er kommunisert til selskapet, eller – dersom endringene er vesentlige – 30 dager etter varsel om endring er kommunisert, med mindre endringen må tre i kraft umiddelbart av hensyn til å oppfylle Gjeldende Lovgivning.

Meldinger. Når det i denne Datapolicyen står at en melding skal kommuniseres skriftlig, kan den også sendes pr. e- post.