Innstikk i Dagbladet

Levering:

Innstikken leveres min. 3 virkedager før innstikksdato til trykkeriene

Teknisk

Forside:
14 punkts svart skrift øverst til høyre på siden: ANNONSEINNSTIKK utgitt av... (navnet på utgiver av innstikket).

Påfølgende sider:
12 punkts svart skrift øverst til høyre på siden: ANNONSEINNSTIKK. Alle innstikk må godkjennes av Dagbladet på forhånd. Dummy sendes som pdf til Glenn Hagbru

Teknisk informasjon

Mange av Dagbladets innstikk blir trykt via annonseseksjonen, og skal sendes til oss. De tekniske spesifikasjonene vil til dels variere med formatene og med de trykkeriene som vi benytter. Be om nærmere informasjon fra Glenn Hagbru

Levering: Innstikkene må leveres min. 3 virkedager før innstikksdato til trykkeriene

Avbestillingsfrist: Avbestilles instikket mindre enn 30 dager før bestilt dato, faktureres 50%

Salgs- og leveringsbetingelser for innstikk i Dagbladet

Betingelsene gjelder distribusjon av trykksaker (nedenfor kalt Innstikk) som bilag til Dagbladet.

Kunden besørger produksjon og trykking av bilaget ved eksternt trykkeri eller byrå og leverer bilaget til trykkeri, klargjort for distribusjon.

Dagbladet forbeholder seg rett til å forhåndsgodkjenne trykksaker som skal distribueres med avisen. Innstikk skal godkjennes av redaksjonen og dummy på Innstikk må sendes som pdf på mail til: [email protected] eller i printversjon til: Dagbladet, Karvesvingen 1, 0579 Oslo att: Glenn Hagbru. Dummy må være være oss i hende senest 24 timer før trykkstart av istikket.

Dagbladet forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av trykksaker som strider mot norsk lov, er villedende eller inneholder noe som Dagbladet mener strider mot moral og god tone.

Dagbladet forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av avislignende trykksaker som av leseren kan oppfattes som en del av hovedproduktet.

Trykksaker som ikke tydelig fremstår som annonsebilag skal merkes ”ANNONSEINNSTIKK til Dagbladet – utgitt av kundens navn/firmanavn” med 14 punkt skrift. Dersom Innstikk skal finansieres ved salg av annonser i bilaget, skal dette forhåndsgodkjennes skriftlig av avisen. (Tilleggsdokument til salgs- og leveringsbetingelsene).

Ved salgs og markedsføring av innstikket skal salgs og markedsføringstiltak som inkluderer Dagbladet sin logo eller uttalte merkenavn, godkjennes av Dagbladet sin markedsavdeling.

Innstikk må leveres senest 3 virkedager før avtalt distribusjonsdato til de trykkeriene som trykker Dagbladet.

Leveransen skal merkes:

 • Avisens navn.
 • Kundens navn
 • Innstikkets navn
 • Avisens navn
 • Opplag
 • Distribusjonsdato
 • Hver pall skal merkes med totalt antall paller og antall eksemplarer pr. pall.
 • Eks. ”Pall 1 av 5”
 • Avsender (trykkeri/byrå med telefon/faks)

Innstikk til Dagbladet leveres følgende steder:

 • Media trykk, Oslo, Sandakerveien 121, 0484 Oslo
 • Media Norge trykk, Bergen, Janaflaten 24, 5179 Godvik
 • Polaris Trykk, Trondheim, Industriveien 13 Heimdal, 7080 Heimdal
 • Polaris trykk, Harstad, Stangnes, 9400 Harstad

Opplagsfordeling fås ved henvendelse Glenn Hagbru.

Skal Dagbladet stå for trykkingen av bilaget må det avtales med kontaktpersoner på Dagbladet`s annonsedesk hvem som leverer matr. elektronisk. Dette er kunden som står ansvarlig for.

Innstikk må leveres i legg, uten strikk, hyssing eller plast/kartong, pakket på pall. Leggenes tykkelse skal være minimum 8 cm og maksimum 12 cm uansett bilagets tykkelse. Dersom avisen påføres ekstra arbeid på grunn av ikke foreskrevet pakking eller dårlig pakking, belastes kunden merkostnadene i tillegg til distribusjonsprisen.

Se for øvrig beskrivelse fra vår trykkleverandør hva gjelder formater og garantier.

Dagbladet forbeholder seg rett til å flytte avtalt distribusjonsdato, forutsatt at innholdet i bilaget ikke er datobestemt. Kunden vil motta beskjed om flytting på forhånd. Flytting av distribusjonsdato gir ikke kunden rett til prisreduksjon. Kunden har rett til avbestilling eller flytting av avtalt distribusjonsdato dersom dette finner sted minst 30 virkedager før avtalt distribusjonsdato.

Ved avbestilling etter fristen faktureres kunden 50%. (Gjelder hvis ikke annen avtale er signert)

Ved produksjonsproblemer vil hovedavisen ha prioritet. Det betyr at ved produksjonsforstyrrelser kan det besluttes å sende avisene ut uten innstikk.

Får avisen problemer med å gjennomføre en innrykning på bestilt dag/dato, kan avisen forbeholde seg retten til å forskyve innrykningen.

Må opplagsavdelingen øke opplaget i hovedavisen fra det normale p.g.a. endret nyhetsbilde og innstikkopplaget dermed blir for lite, gir ikke det grunnlag for reklamasjon. Dette gjelder også ved omtak.

Dagbladet har intet ansvar for feil i Innstikk eller avvik fra opprinnelige godkjent dummy, og dens konsekvenser.

Distribusjon av 95% eller mer av bestilt opplag regnes som full distribusjon.

Ved distribusjon av mindre enn 95% av bestilt opplag yter Dagbladet etter skjønn en prisreduksjon som svarer til den forringede verdi av distribusjonen.

Dagbladet sitt ansvar er i alle tilfeller begrenset til den avtalte pris for distribusjonen og omfatter ikke konsekvenstap eller indirekte tap, for eksempel tap av forventet omsetning eller fortjeneste.

Alle oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift.

NB! For nærmere beskrivelse av standard normer for pakking og levering av innstikks materiell ta kontakt med Glenn Hagbru på telefon: 945 21 054 eller [email protected].